ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร
ระบบจีไอเอส  TIS-C
จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลการค้าชายแดน

 
 
 
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
Yesterday
This Month
Last Month
This Year
Last Year
เริ่มนับ : 15 ธ.ค. 53
 

 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ที่
คุณวุฒิทางการศึกษา
1
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2550 – 2551 หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20
3
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตำแหน่งหน้าที่
1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตนานุวัฒน์ จากัด
2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีโชคมาร์เก็ตติ้ง จากัด
3. กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิคมพลาซ่า จากัด
4. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาจิตร ดิเวลลอปเมนท์ จากัด
5. หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงใหม่โมเดอร์นฟอร์ม

ตำแหน่งด้านสถาบันการศึกษา
- ปัจจุบัน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ตำแหน่งด้านสังคม
- ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
- ประธานเครือข่าย NNSP SMEs จังหวัดเชียงใหม่
- คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาผังเมืองรวมจังหวัดและพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของผังเมืองรวมจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
- รองประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ

 
 
สินค้าเกษตร กลุ่มประเทศ AEC
สินค้าหัตถกรรม ธุรกิจบริการสุขภาพ
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว
กลุ่มประเทศ GMS อุตสาหกรรม
  Copyright © 2011 tisccm.moc.go.th/tisc All rights reserved.
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ถ .โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์:0-5311-2668-9 โทรสาร:0-5311-2670 สายด่วน 1203