Share: แบ่งปัน
การนวดเท้า

การนวด เท้า


 การนวดฝ่าเท้า


ที่มา : http://zhenguhealthland.igetweb.com

วิธีการนวดฝ่าเท้า
ก. นวดด้วยมือ
-    ปั่นข้อเท้า
-    ปั่นปลายเท้า
-    ลูบสลับมือที่ฝ่าเท้าและหลังเท้า พร้อมใส่ครีม
-    ลูบสลับมือที่เอ็นร้อยหวาย พร้อมใส่ครีม
-    ลูบแบบนิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้น ตั้งแต่ส้นเท้าถึงปลายนิ้วเท้า
-    ใช้หลังแม่มือลูบไปตามด้านข้างตั้งแต่ส้นเท้าถึงปลายนิ้วเท้า
-    มะเหงกครูดฝ่าเท้า
-    มะเหงกคาดเนินนิ้วเท้า
-    มะเหงกคาดคอนิ้วเท้าที่มา : http://www.ajingdi.com


ข. นวดเท้าด้วยไม้กดจุด
-    ครูดเท้าด้านใน
-    ปาดปลายนิ้วเท้า
-    เซาะร่องนิ้วเท้า (นิ้วโป้ง – นิ้วก้อย)
-    ครูดเท้าด้านนอก
-    เซาะร่องนิ้วเท้ากลับ (นิ้วก้อย – นิ้วโป้ง)
-    เจาะคอนิ้วเท้า
-    ปาดคอนิ้วเท้า
-    ครูดอ้อมเนินนิ้วเท้า
-    ครูดเนินนิ้วเท้า
-    ครูดฝ่าเท้า 3 แนว (แนวนิ้วกลาง – ส้นเท้า)
-    (แนวนิ้วโป้ง – ส้นเท้า )
-    (แนวนิ้วก้อย – ส้นเท้า)
-    ครูดฝ่าเท้าสลับฟันปลา
-    ครูดตัว V ควํ่าที่ส้นเท้า
-    เจาะส้นเท้า
ค. นวดเท้าด้านใน – ด้านนอกด้วยมือ
-    นิ้วหัวแม่มือครูดข้างนิ้วหัวแม่มือเท้า
-    นิ้วหัวแม่มือครูดอ้อมเนินหัวแม่มือเท้า
-    มะเหงก ครูดเท้าด้านใน
-    มะเหงก ครูดใต้ตาตุ่มด้านใน
-    มะเหงก ครูดเอ็นร้อยหวายด้านใน
-    มะเหงก ครูดเอ็นร้อยหวาย
-    มะเหงก ครูดเท้าด้านนอก
-    มะเหงก ครูดใต้ตาตุ่มด้านนอก
-    มะเหงก ครูดเอ็นร้อยหวายด้านนอก
-    มะเหงก ครูดเอ็นร้อยหวาย
ง. นวดหลังเท้าด้วยมือ
-    มะเหงก วนหลังเท้า
-    มะเหงกคาดหลังเท้า
-    มะเหงกครูดหลังเท้า
-    นิ้วชี้เกาโคนเล็บ
-    มือลูบโอบหลังเท้า
-    มือกดร่องนิ้วหัวแม่เท้าถึงนิ้วก้อย
-    มือลูบแบบคีบ
-    มือลูบอ้อมใต้ตาตุ่ม
-    มะเหงกถูสลับใต้ตาตุ่ม
-    นิ้วหัวแม่มือครูดข้างตาตุ่มและวนรอบตาตุ่มด้านใน
-    นิ้วหัวแม่มือครูดข้างตาตุ่มและวนรอบตาตุ่มด้านนอก
-    นิ้วหัวแม่มือครูดข้อเท้า
-    นิ้วหัวแม่มือถูสลับที่ข้อเท้า
-    ลูบสลับมือที่ฝ่าเท้าและหลังเท้า
จ. ใช้ไม้กดจุด
-    ใช้ไม้กดจุด 26 จุด และลูบสลับมือ
ฉ. นวดบริเวณเข่าด้วยมือ
-    มือเท้านวดบริเวณเข่า
-    มือซ้าย – ขวา นวดบริเวณเข่า
ช. นวดบริเวณหน้าแข้งและน่องด้วยมือ
-    ลูบส้นหน้าแข้งและน่อง
-    นิ้วหัวแม่มือครูด 3 แนว หน้าแข้งด้านใน
-    นิ้วหัวแม่มือครูด 3 แนว หน้าแข้งด้านนอก
-    นิ้วชี้ครูดร่องส้นหน้าแข้งด้านนอก
-    นิ้วชี้กดเป็นจังหวะ
-    กดก้างปลาหน้าแข้งด้านนอก
-    กดก้างปลาหน้าแข้งด้านใน
-    มือนวดใต้ข้อพับเข่า
-    ตบสลับมือที่ใต้ข้อพับเข่า
-    มือรูดใต้น่องเอ็นร้อยหวาย
-    มะเหงกคลึงหน้าแข้งด้านนอกและด้านใน
-    มะเหงกตั้งกดหน้าแข้งด้านนอก – ใน
-    มือลูบน่องและหน้าแข้ง
-    เอามือลูบน่อง
ซ. นวดบริเวณนิ้วเท้า
-    นิ้วหัวแม่มือ ครูดร่องนิ้ว
-    มือดึงนิ้วเท้า
ฌ. กระตุ้นเท้าช่วงสุดท้าย
-    ปั่นข้อเท้า
-    ปั่นปลายเท้า
-    หมุนข้อเท้า
-    ทุบหน้าแข้งด้านนอก
-    ทุบฝ่าเท้า
-    ห่อผ้า
ญ. กระตุ้นเท้าก่อนแก่ผ้าพันเท้าออกและเช็ดครีม
-    นวดนอกผ้า
-    คลึงหลังเท้า
-    ดึงนิ้ว
-    ท่อนแขนนวดหน้าแข้ง
-    แกะผ้าออกเช็ดครีม


 

 ประโยชน์ของการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ

1)    ช่วยส่งเสริมสุขภาพ โดยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต และนํ้าเหลือง ทำ ให้อวัยวะต่างๆทำหน้าที่ได้สมดุล
2)    ช่วยป้องกันโรค เช่น ท้องผูก หืด โรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ ปวดศรีษะ โรคไต นิ่วในถุง นํ้าดี ไมเกรน ไซนัส และโรคเครียด เป็นต้น
3)    ส่งผลดีในด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ
สำหรับการรักษาโรคนั้น ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่นอน คงต้องมีการศึกษาวิจัยกันต่อไป

 ข้อควรระวังในการนวดฝ่าเท้า

ร่างกายผู้ถูกนวดต้องอยู่ในสภาพผ่อนคลายมากที่สุด ไม่เครียด ไม่ใส่เข็มขัด นาฬิกา และแหวนสถานที่นวด ควรมีอากาศอบอุ่น กำ ลังสบาย ไม่ร้อน – เย็นเกินไป ก่อนได้รับการนวด ผู้ถูกนวดและผู้นวดควรล้างมือ ล้างเท้าให้สะอาด
ไม่ควรนวดฝ่าเท้าในกรณีที่
1)    หลังรับประทานอาหาร อิ่มใหม่ๆ
2)    ร่างกายกำ ลังอ่อนเพลียมาก
3)    หลังดื่มสุรา หรือหลังอาบนํ้าเสร็จทันที
4)    มีโรคติดเชื้อ มีไข้สูง
5)    หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่างๆ
6)    กระดูกเท้าหักหรือผิดรูป
7)    โรคหลอดเลือด หลอดนํ้าเหลืองอักเสบ/อุดตัน
8)    ระหว่างมีประจำ เดือน
9)    หลังจากนวดแล้ว ห้ามล้างมือ ล้างเท้า อาบนํ้า ภายใน 1 ช.ม. เพื่อให้ร่างกายปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ


วันที่เพิ่ม  9/12/2554 2:44:53
เพิ่มความเห็น : TIS-C :การนวดเท้า
 
   
 
สินค้าเกษตร กลุ่มประเทศ AEC ข่าวเศรษฐกิจ
สินค้าหัตถกรรม ธุรกิจบริการสุขภาพ กิจกรรมเชียงใหม่
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ติดต่อเรา
กลุ่มประเทศ GMS อุตสาหกรรม Site Map
  Copyright © 2011 tisccm.moc.go.th All rights reserved.
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ถ .โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์:0-5311-2668-9 โทรสาร:0-5311-2670 สายด่วน 1203