Share: แบ่งปัน
สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเชียงใหม่ แยกรายประเทศ

ที่มาข้อมูล : กรมการท่องเที่ยว
แสดงผลโดย : TISC
วันที่เพิ่ม  19/12/2554 13:49:54
เพิ่มความเห็น : TIS-C :สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเชียงใหม่ แยกรายประเทศ
 
   
 
สินค้าเกษตร กลุ่มประเทศ AEC ข่าวเศรษฐกิจ
สินค้าหัตถกรรม ธุรกิจบริการสุขภาพ กิจกรรมเชียงใหม่
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ติดต่อเรา
กลุ่มประเทศ GMS อุตสาหกรรม Site Map
  Copyright © 2011 tisccm.moc.go.th All rights reserved.
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ถ .โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์:0-5311-2668-9 โทรสาร:0-5311-2670 สายด่วน 1203