ศูนย์ส่งเสริมการค้าประเทศเพื่อนบ้าน

   

1. สถานการณ์การค้าชายแดนจังหวัดเชียงใหม่
     1.1 จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก
     1.2 จุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง
     1.3 ช่องทางบ้านสันต้นดู่

2.ข่าวสถานการณ์ค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
     2.1 สถานการณ์ข่าว
     2.2 สถานการณ์ข่าว
     2.3 ประเด็นข่าวรายวัน

3. นโยบาย/ยุทธศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์

4. การค้าชายแดน
     4.1 การค้าชายแดน หมายถึง
     4.2 ภาพรวมการค้าชายแดน ปี 2554
     4.3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
          4.3.1 ข้อมูลทั่วไป
               4.3.2 โครงสร้างนโยบายเศรษฐกิจ
               4.3.3 การค้าการลงทุน
               4.3.4 มาตรการระเบียบ
               4.3.5 สถานการณ์การค้าชายแดนไทยพม่า
               4.3.6 ปัญหาอุปสรรคการค้า
               4.3.7 สถิติรายเดือน/รายด่าน/รายจังหวัด
     4.4 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
               4.4.1 ข้อมูลทั่วไป
               4.4.2 โครงสร้างนโยบายเศรษฐกิจ
               4.4.3 การค้าการลงทุน
               4.4.4 มาตรการระเบียบ
               4.4.5 สถานการณ์การค้าไทย-ลาว
               4.4.6 ปัญหาอุปสรรคการค้า
               4.4.7 สถิติรายเดือน/รายด่าน/รายจังหวัด
     4.5 ประเทศกัมพูชา
               4.5.1 ข้อมูลทั่วไป
               4.5.2 โครงสร้างนโยบายเศรษฐกิจ
               4.5.3 การค้าการลงทุน
               4.5.4 มาตรการระเบียบ
               4.5.5 สถานการณ์การค้าไทย-กัมพูชา
               4.5.6 ปัญหาอุปสรรคการค้า
               4.5.7 สถิติรายเดือน/รายด่าน/รายจังหวัด
     4.6 ประเทศมาเลเซีย
               4.6.1 ข้อมูลทั่วไป
               4.6.2 โครงสร้างนโยบายเศรษฐกิจ
               4.6.3 การค้าการลงทุน
               4.6.4 มาตรการระเบียบ
               4.6.5 สถานการณ์การค้าไทย-มาเลเซีย
               4.6.6 สถิติรายเดือน/รายด่าน/รายจังหวัด

  5. การค้าผ่านแดน
     5.1 การค้าผ่านแดน หมายถึง
     5.2 ภาพรวมการค้าผ่านแดน ปี 2554
     5.3 สาธารณรัฐประชาชนจีน
               5.3.1 ข้อมูลทั่วไป
               5.3.2 โครงสร้างนโยบายเศรษฐกิจ
               5.3.3 การค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยและจีน
               5.3.4 มาตรการระเบียบ
               5.3.5 สถานการณ์การค้าไทย-จีน (ตอนใต้)
               5.3.6 ปัญหาอุปสรรคการค้า
               5.3.7 สถิติการค้า
     5.4. ประเทศสิงคโปร์
               5.4.1 ข้อมูลทั่วไป
               5.4.2 โครงสร้างนโยบายเศรษฐกิจ
               5.4.3 การค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์
               5.4.4 มาตรการระเบียบ
               5.4.5 สถานการณ์การค้าไทย-สิงคโปร์
               5.4.6 ปัญหาอุปสรรคการค้า
               5.4.7 สถิติการค้า
     5.5 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
               5.5.1 ข้อมูลทั่วไป
               5.5.2 โครงสร้างนโยบายเศรษฐกิจ
               5.5.3 การค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม
               5.5.4 มาตรการระเบียบ
               5.5.5 สถานการณ์การค้าไทย-เวียดนาม
               5.5.6 ปัญหาอุปสรรคการค้า
               5.5.7 สถิติการค้า