ข้อมูลการค้าการลงทุน  
         
 
 
ระบบจีไอเอส
 
  

 
 
 


TIS-C Search
 
"; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $mtype_id = $objResult['mtype_id'] ; $dbtype_id = $objResult['dbtype_id'] ; $product_code = $objResult['mtype_name'] ; $picMenu = $objResult['picMenu'] ; $picMenu = str_replace("~/","tisc/",$picMenu) ; echo ""; } } echo"
"; $intRows++; ?>

"; if(($intRows)%3==0) { echo"
"; ?>

 
 
สินค้าเกษตร กลุ่มประเทศ AEC
สินค้าหัตถกรรม ธุรกิจบริการสุขภาพ
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว
กลุ่มประเทศ GMS อุตสาหกรรม
  Copyright © 2011 tisccm.moc.go.th/tisc All rights reserved.
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ถ .โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์:0-5311-2668-9 โทรสาร:0-5311-2670 สายด่วน 1203